• Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

Ni chynhelir oedfa yng nghapel y Morfa yn ystod yr wythnosau nesaf oherwydd y coronavirus.

Ond bydd modd cadw mewn cysylltiad o ddydd i ddydd trwy negeseuon a fideo drwy'r wefan a thrwy dudalen Facebook, Trydar a Youtube y capel.  Cliciwch ar symbolau Facebook a Trydar neu gwyliwch y fideo.

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

   Ar y Sul

Oedfaon am 10.00 a 5.00
Ebeneser am 2.15
dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Cylch Gweddi 

Choffi

Dydd Mawrth 10.30
yn y Morlan
Croeso i bawb!

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Bob pnawn Llun am 3.45 yn Eglwys Dewi Sant,
Stryd Y Baddon 
Croeso i blant blynyddoedd 3-6

Cyfarfod Wythnosol

Nos Iau am 7.15
Prynhawn Gwener
2.15
yn y Morfa
Croeso i bawb!

Wythnos ffoaduriaid

Aeth wythnos ffoaduriaid heibio 15 - 21 Mehefin heb fawr o sylw sydd yn awgrymu rhywbeth am effaith y cyfnod clo arnom.  Mae'r newyddion a'n diddordeb ninnau wedi troi yn fwy a mwy mewnblyg.  Mae hynny yn ddealladwy oherwydd yr ofn a'r gofid y mae Covid 19 wedi ddwyn yn ei sgil.  Ond tra fod Black Lives Matter wedi mynnu ein bod yn sylweddoli fod na anghyfiawnder a hiliaeth yn dal yn fyw ac yn llawer iawn rhy iach, efallai fod angen i ninnau gofio a sylweddoli fod ffoaduriaid yn dal i fyw mewn amgylchiadau dychrynllyd.  Mae eraill yn wynebu anhawsterau mawr.  Mae na rai yn adrodd stori pobl heb fod ymhell o draethau gwlad Groeg ryw bythefnos yn ôl.  Yn ôl yr hanes roedd na ddeugain o bobl mewn cwch yn ceisio cyrraedd glan.  Ond ymateb yr awdurdodau gwarchod y glannau oedd curo'r bobl gyda ffyn tra eu bod yn ceisio difrodi peiriant y cwch.  Taflwyd ryw bowdr gwyn oedd yn llosgi'r croen atynt, hynny er fod na blant bach ar y cwch.  Yna fe adawyd nhw yn y cwch, bellach heb beiriant, mewn haul crasboeth am oriau lawer.  Nid oes modd cadarnhau gwirionedd y stori - ond mae'n engraifft o sut mae ffoaduriaid yn cael eu trin.  Mae gwersylloedd di-obaith ar ynysoedd gwald Groeg, yn Nhwrci, yn y Libanus a'r Iorddonen a chymaint o lefydd eraill.  Pan fo gobaith yn cael ei gipio oddi ar bobl sydd wedi wynebu rhyfel, gwrthdaro, profedigaethau a chartrefi yn cael eu chwalu gwae ni os nad ydym yn colli dagrau Crist dros y bobl.  Ond gobeithio bod gennym ddwylo Crist a gennau Crist hefyd, er mwyn gweithredu ar eu rhan.  "Yn gymaint a'i wneuthur i un o'r rhai bychain hyn ... i mi y gwnaethoch..."

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com