Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com

Capel y Morfa

Croeso

 

 

Oedfaon 24 Tachwedd, 2019
10.00 a 5.00

Ebeneser 2.15

 

John Roberts

.

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

   Ar y Sul

Oedfaon am 10.00 a 5.00
Ebeneser am 2.15
dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Cylch Gweddi 

Choffi

Dydd Mawrth 10.30
yn y Morlan
Croeso i bawb!

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Bob pnawn Llun am 3.45 yn Eglwys Dewi Sant,
Stryd Y Baddon 
Croeso i blant blynyddoedd 3-6

Cyfarfod Wythnosol

Nos Iau am 7.15
Prynhawn Gwener
2.15
yn y Morfa
Croeso i bawb!

Cofio Noel Lloyd

Gyda thristwch y clywsom fel capel am farwolaeth yr Athro Noel Lloyd, nos Wener y 7fed o Fehefin.

Ers ei farw mae pobl o bob cwr wedi bod yn cyfeirio at ei allu eithriadol ym maes Mathemateg a’i ddawn arbennig fel gweinyddwr gonest a theg yn ystod ei gyfnod fel Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Ry’n ni yng Nghapel y Morfa wedi colli cyn-ysgrifennydd, cadeirydd y blaenoriaid ac organydd ond yn fwy na dim un a oedd yn gwbl ffyddlon i’r achos.

‘Cristion gloyw’

Doedd ryfedd i’w gyd-flaenor a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth ddweud bod “colli Noel Lloyd yn golled enfawr.

"Gwelais â'm llygad fy hun,” meddai Gwerfyl Pierce Jones, “y parch oedd iddo, nid yn unig ar sail ei ysgolheictod ond ar sail ei bersonoliaeth hawddgar, ei degwch naturiol a'i ddiffuantrwydd.

"Ond yn bennaf oll byddwn yn ei gofio fel Cristion gloyw a roddodd oes o wasanaeth i'w gapel, ei enwad ac i nifer o achosion crefyddol a dyngarol yn lleol ac yn genedlaethol."

 

Mewn teyrnged yn rhifyn nesaf o Perthyn bydd yr Athro Alun Morris, yr un a’i penododd i’w swydd gyntaf yn Aberystwyth, yn cyfeirio at ddisgleirdeb Noel Lloyd ac wrth gyfeirio at ei allu gweinyddol noda “pa mor lwyddiannus oedd fel ysgrifennydd Seilo, ac wedyn Capel y Morfa”.

Ychwanega: “Daeth ei ddawn dawel o berswadio a chario bobl gydag ef yn amlwg iawn yn y trafodaethau i gyfuno capeli Presbyteraidd y dref i ffurfio’r Morfa. Yn y gwaith, daeth hi’n amlwg bod dawn arbennig ganddo i lywio pwyllgorau, i drin pobl yn deg ac i’w cario gydag ef yn ei ffordd nodweddiadol dawel ei hun.”

Mae teyrngedau eraill ar y cyfryngau cymdeithasol wedi sôn am ei gyfraniad arbennig fel Cadeirydd Masnach Deg Cymru, aelod dylanwadol o Bwyllgor Silk ac ar gyfrif trydar yr Eglwys Bresbyteriadd diolchwyd am “fywyd a chyfraniad sylweddol , Cristion bonheddig, ysgolhaig a gwladweinydd annwyl.”

Cydymdeimlwn fel eglwys â Dilys, Hywel, Carys a’r teulu a chofiwn amdanynt yn ein gweddïau.