• Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

Ni chynhelir oedfa yng nghapel y Morfa yn ystod yr wythnosau nesaf oherwydd y coronavirus.

Ond bydd modd cadw mewn cysylltiad o ddydd i ddydd trwy negeseuon a fideo drwy'r wefan a thrwy dudalen Facebook a Trydar y capel.  Cliciwch ar symbolau Facebook a Trydar

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

   Ar y Sul

Oedfaon am 10.00 a 5.00
Ebeneser am 2.15
dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Cylch Gweddi 

Choffi

Dydd Mawrth 10.30
yn y Morlan
Croeso i bawb!

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Bob pnawn Llun am 3.45 yn Eglwys Dewi Sant,
Stryd Y Baddon 
Croeso i blant blynyddoedd 3-6

Cyfarfod Wythnosol

Nos Iau am 7.15
Prynhawn Gwener
2.15
yn y Morfa
Croeso i bawb!

Cwestiwn neu ddau yn ystod Wythnos y Pasg

Mae hi'n wythnos y Pasg, ac yn Basg rhyfedd iawn i bawb sydd wedi arfer dod at ei gilydd yn ystod yr Wythnos fawr.  Ond nid y gallu i ddod at ein gilydd sydd yn gwneud y Pasg yn fendithiol, closio at Iesu sydd yn gwneud hynny.  Yn ffodus does na ddim gwaharddiad ar hynny na rhybudd dwy fedr!

Ac mae digwyddiadau'r wythnos yn rhai sydd yn ein gwahodd at yr Iesu.

Sul y Blodau - cawn ymuno gyda'r dyrfa yn cario dail palmwydd a gweiddi Hosanna.  Ystyr Hosanna ydi "Help" neu "Tyrd i'n hachub ni".  Mae'n air addas yn y dyddiau yma pan fo'r feirws yma yn achosi y fath boen, pryder a phrofedigaeth.  Tybed a ydym ni yn ymuno i weddio Hosanna efo'n gilydd?

Dydd Llun - yr Iesu wedi cael llond bol ar y masnachwyr oedd yn rhwystro cenedl-ddynion rhag addoli yn y Deml, ac wedi cael llond bol ar eu hawch am elw.  Felly mae o'n troi eu byrddau - creu llanast a phrotestio yn erbyn eu hagwedd.  Tybed ydi'r eglwys yn protestio digon yn erbyn yr awch am elw?  Neu ydym ni'n rhy agos at y masnachwyr bellach?

Dydd Mawrth - diwrnod o ddadlau diffaith gydag arweinwyr crefyddol a Christ yn blaen iawn ei dafod yn eu disgrifio fel rhagrithwyr sydd yn debyg i gwpan sydd yn lân ar y tu allan ond yn fudur y tu mewn  - does na fawr amynedd gyda rhagrith crefyddol.  Cwestiwn anghyfforddus arall i'r eglwys felly.

Dydd Mercher - ar ôl gwrthdaro mawr ddydd Mawrth diwrnod ym Methania gyda chyfeillion Mair, Martha a Lasarus -  y merched a'r deuddeg.  Diwrnod i werthfawrogi cymdeithas a chymuned a chynhesrwydd aelwyd.  Cyfle i ninnau fyfyrio ar werth cymdeithas yr eglwys a gwerth ein cymunedau - a chyfle i ni ofyn beth yw ein cyfraniad ni i'r teulu yma?

Dydd Iau - diwrnod y paratoi, paratoi gwledd y Pasg, sef dathlu dod o gaethglud yr Aifft.  Ond ar nos Iau nid yn unig fe gafwyd y Swper Olaf, ond Crist wedi golchi traed ei ddisgylion yn anfon Judas i gyflawni ei frad, yn rhybuddio Pedr rhag ei frad yntau.  Yna y weddi ddirdynol yna yng Nghethsemane, y dyn Iesu yn llawn ofn oherwydd yr hyn oedd ar fin digwydd.  Dyma Grist sydd yn wir "yn ddyn i gydymdeimlo", fe ŵyr am ein hofnau ni - fe'i teimlodd; fe ŵyr am ein ofn - fe'i profodd.  Dyma Dduw gyda ni.

Dydd Gwener - wedi ei lusgo o flaen y Sanhedrin, Herod a Pheilat yn eironig y dorf anwadal oriog sydd yn dewis ei dynged, Barabas yw eu dewis hwy.  Ond ar y groes mae Crist yn maddau i'r rhai sydd yn ei hoelio i bren, yn cynnig gobaith i'r lleidr wrth ei ochr, yn gofalu am ei fam ac yn cyhoeddi fod y gwaith o achub yn orffenedig.  Yng nghanol ei ddioddefaint dychrynllyd pobl eraill yw canolbwynt ei sylw - er ein mwyn ni y bu farw. Mae'n cyhoeddi ei fod gyda ni yn ein hofnau mwyaf, mae'n gryfach na'r pechodau duaf ac ynddo cawn olwg odidog ar gariad Duw.

Mwy i ddod

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com