• Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

Gwasanaethau Ionawr 2021

3 Ionawr Eifion Roberts

10 Ionawr John Owen

17 Ionawr Eifion Roberts

24 Ionawr Beti Griffiths

 

Oedfa ar Zoom bob Sul am 10 oni ddywedir yn wahanol.  Gellir gwneud cais am linc drwy'r ffurflen ar waelod y dudalen hon

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

Oedfaon ar Zoom am  10.00 bob Sul .
Oedfaeon dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

   Ar y Sul

Cymdeithas a
Gweddi
Bore Mawrth am 11 ar Zoom (o 9 Hydref)

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Amrywiaeth o weithgareddau ar gael - mwy o wybodaeth isod

Cyfarfod Wythnosol

Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom (o 9 Hydref).

Ffarwel 2020... um!... diolch

      Dwi ddim yn meddwl y bydd neb ohonom yn hiraethu am 2020, doedd hi ddim yn flwyddyn hawdd a gwynt teg ar ei hol hi.  Ond gyda dyfodiad 2021 a gobaith am frechlyn i bawb, mae gobaith hefyd y cawn ni weld rhai digwyddiadau a cyfarfodydd yn cael dychwelyd ynghyd a rywbeth mae pobl yn ei alw yn “normalrwydd” newydd.

      Ond cyn rhoi cic i 2020 i’r domen efallai y dylem ddiolch am rai gwersi pwysig y mae’r flwyddyn wedi eu tanlinellu.  Dylem ddiolch i 2020 am roi cip olwg i ni ar bwysigrwydd cymuned.  Fe welwyd engreifftiau disglair o gynhesrwydd, gofal a hunan aberth cymuned wrth i bobl geisio helpu ei gilydd drwy’r cyfnodau clo caled.  Ond yr ydym oll wedi gweld eisiau cymuned oherwydd ei absenoldeb hefyd, methu gweld ein gilydd, methu cymdeithasu a sgwrsio, ac mae’r flwyddyn wedi ein hatgoffa ni nad unigolion yn unig yda ni, mae na angen cymdeithas arnom hefyd.

       Mae angen diolch i 2020 am gael gweld gwerth gwasanaethau iechyd a gofal, gwasanaethau sydd wedi eu cymryd yn ganiataol mor aml, ond dylem gofio hefyd am y gwasanaethau eraill sydd wedi parhau drwy’r cyfan, y post, gwagio bins, yr heddlu a’r frigad dan, y gweithwyr siop a’r gyrrwyr bysus a threnau a gyrrwyr faniau danfon parseli – pobl sydd wedi bod yn rhoi eu hunain mewn llefydd digon anodd bob dydd er mwyn sicrhau fod ein bywydau yn cadw ryw fath o “normalrwydd”. 

     Ac o fewn yr eglwys mae arnom ddyled i 2020.  Mae’r eglwys fel llawer i sefydliad arall wedi cael ei gorfodi i newid ac addasu.  Mae Oedfa Zoom, myfyrdod Facebook a darnau Youtube heb son am gwrdd gweddi Zoom, gwasanaeth ffon a seiat Skype bellach yn rhan o eirfa bob dydd llawer iawn o eglwysi a da o beth yw hynny.  Gwae ni os anghofiwn ni wersi pwysig defnyddio dulliau gwahanol o gyfathrebu.  A gobeithio ei fod wedi dysgu ni hefyd nad oes angen i oedfa fod yn awr o hyd bob amser, ac nad yw adeilad arbennig a set arbennig yn hanfodol i addoli na chymdeithasu, gobeithio y bydd 2020 wedi chwyldroi ein syniadau am natur oedfa, am adeilad ac am gynnal diddordeb cynulleidfa.  Ond y mae hefyd wedi ein dysgu ni fod modd cyrraedd llawer iawn mwy o bobl gyda neges efengyl Crist nag y mae seti caled a gwasanaethau bron yn ddefodol eu trefn wedi ei wneud ar hyd y blynyddoedd.  Atgoffwyd ni mai cwmni Ysbryd Crist sydd yn gwneud eglwys, a bod y cwmni hwnnw i’w gael lle bynnag y bom, pryd bynnag y gofynwn amdano a beth bynnag yw ein hangen.  Mae 2020 wedi mynd a’n perthynas gyda Duw a chyda Crist o’r capel i’r gegin ac i’r stafell fyw, o’r sefydlaid i’n cartref a gobeithio trwy hynny mynd a’n perthynas i ganol ein byw bob dydd.

      Efallai ein bod ni yn falch o groesawu’r flwyddyn newydd ond peidiwn ag anghofio rhai cymwynasau pwysig y mae 2020 hyd yn oed wedi ei gynnig i ni.

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com