Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com

Capel y Morfa

Croeso

 

 

Oedfaon 19 Ionawr, 2020
10.00 a 5.00

Ebeneser 2.15

Eifion Roberts

Oedfa Deulu yn y bore

Oedfa Undebol yn St Paul's am 6

 

.

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

   Ar y Sul

Oedfaon am 10.00 a 5.00
Ebeneser am 2.15
dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Cylch Gweddi 

Choffi

Dydd Mawrth 10.30
yn y Morlan
Croeso i bawb!

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Bob pnawn Llun am 3.45 yn Eglwys Dewi Sant,
Stryd Y Baddon 
Croeso i blant blynyddoedd 3-6

Cyfarfod Wythnosol

Nos Iau am 7.15
Prynhawn Gwener
2.15
yn y Morfa
Croeso i bawb!

Blwyddyn Newydd Dda

Mae na bobl yng Ngheredigion sydd yn dal i gasglu calennig ac yn falch o hynny.

Mae na bobl yng Ngheredigion sydd yn ysu am i rywun â gwallt du yn cario glo i ddod i'r tŷ ar fore Calan.

Mae na bobl yng Ngheredigion sydd yn dal i gynnal cyrddau gweddi dechrau blwyddyn.

Mae na bobl yng Ngherdigion sydd yn meddwl mai arferion gwag yw'r cyfan.

Ond mae casglu clennig yn weithred gymdeithasol iachus ar ddechrau blwyddyn - rhannu dymuniadau da a lot o chwerthin.

Mae na les mewn arferion hefyd, er mor od y galla nhw ymddangos, pam y gwallt du a pham y glo - pwy a ŵyr!  Ond mae arferion yn rhoi bodlonrwydd a sefydlogrwydd.

Mae diolch am a fu a gofyn am arweiniad a nerth am yr hyn a ddaw yn weithred o ostyngeiddrwydd ac yn fodd i gysylltu ein byw efo dirgelwch rhyfeddol ein bod a chred fod y Duw sydd yn gariad wedi dod atom.

Mae gonestrwydd yn y rhai sydd yn gwrthod y cyfan, ond tybed a yw eu meddyliau wedi cau yn ormodol gan resymeg oer?

Blwyddyn newydd dda i bawb.