• Twitter
  • Facebook

Capel y Morfa

Croeso

Gwasanaethau Rhagfyr

Rhagfyr 6 - Oedfa am 10.00 yn y capel

Rhagfyr 13 - Myfyrdod gan Peter Thomas yn cael ei roi ar Facebook ac Oedfa Gymun y Nadolig am 5 ar Zoom

Rhagfyr 20 - Oedfa Nadolig y plant a'r bobl ifanc ar Zoom. Thema: Goleuni'r Byd

Rhagfyr - 27 - Myfyrydod gan Rhidian Griffiths yn cael ei roi ar Facebook

Hefyd - Oedfa Bore Nadolig ar Zoom am 10.30 (gwahoddir y plant i ddangos eu hanrhegion fel arfer).

 

 

Mae Capel y Morfa yn eglwys fywiog a chartrefol yn Aberystwyth - eglwys sydd yn agored iawn ei meddwl a'i hagwedd.  Rydym yn credu yn Iesu Grist fel calon a chanol bywyd y Cristion ac fel ffynhonnell ein hadnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn ceisio ei ddilyn o ddydd i ddydd gan ddibynnu arno am faddeuant am bob methiant, nerth ym mhob angen ac ysbrydoliaeth ar gyfer pob her.

Un teulu mawr

   Ar y Sul

Oedfaon yn y capel am 10.00 bob yn ail Sul ac ar Zoom ar y suliau eraill.
Oedfaeon dan ofal y gweinidog Eifion Roberts a phregethwyr gwadd eraill

Cylch Gweddi 

Choffi

 
 
 
bore Mawrth am 11 ar Zoom (o 6 Hydref)

Hwyl Hwyr

Chlwb Ieuenctid

Amrywiaeth o weithgareddau ar gael - mwy o wybodaeth isod

Cyfarfod Wythnosol

Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom (o 9 Hydref).

Covid 19

Trefn oedfaon yn dilyn y canllawiau presennol

Braf a bendithiol oedd cael ymgynnull yn adeilad Capel y Morfa fore Sul, 20 Medi, a hynny am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Y gobaith yw y byddwn yn parhau i gynnal oedfaon bore yn y capel bob yn ail Sul, tra’n parhau i gynnal oedfaon Zoom a myfyrdodau ar-lein ar Suliau eraill.

Byddwn yn cadw at y trefniadau hyn: 

Trefnwyd y capel fel bod modd defnyddio rhai rhesi o seddau’n unig, a diolchwn i bawb am ufuddhau i gyfarwyddiadau’r stiwardiaid ynghylch ble i eistedd. 

Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, mae pawb yn gwisgo mwgwd. 

Gofynnir i bawb ddiheintio’u dwylo ar y ffordd i mewn ac ar y ffordd allan, a lleolwyd peiriannau pwrpasol ger y drysau. 

Mae pawb yn dod i mewn trwy’r prif ddrws ac yn ymadael trwy ddrws y festri, gan gadw pellter a heb oedi i siarad yn yr adeilad. 

Cedwir rhestr o enwau a manylion cyswllt pawb sy’n mynychu. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw am 21 diwrnod. 

Nid ydym yn casglu yn y dull arferol, ond mae bocs ar gael wrth y drws ar y ffordd allan i dderbyn casgliad. 

Mae Clwb Bore Sul y plant yn cyfarfod yn Morlan yr un adeg â’r gwasanaeth yn y capel.

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com