Ymunwch gyda ni...

Digwyddiadau

Calendr llawn o ddigwyddiadau yng nghanolfan y Morlan

Cinio Bara Caws Dydd Llun cyntaf y mis
    mewn gwahanol eglwysi yn y dref

Y cinio i godi arian at Gymorth Cristnogol mewn amrywiol addoldai yn y dref.rhwng 12.00 ac 1.30

Hydref 2020

Dan arweiniad Eifion Roberts ac eraill

4 Yn y capel

 

11 Gwasanaeth ar Zoom

 

18 Yn y capel

 

25 Gwasanaeth ar Zoom

 
oEDFAON Y mIS
10.00

Llun 28 Medi Karen Owen: ‘Wele ni normal newydd,’

 

Llun 12 Hydref Dr Elin Jones: ‘Y Cymry fu’n ymgyrchu yn erbyn caethwasiaeth yn y 18G a’r 19G

 

Llun 26 Hydref Cynan Llwyd: ‘Diolchgarwch – Cymdogion Rhyngwladol.’

 

Llun 9 Tachwedd Ann Parry Owen: ‘35 mlynedd o ymchwil ar y bryn (Hanes y Ganolfan Geltaidd)’

 

Llun 23 Tachwedd Myrddin ap Dafydd: ‘Mae stori yn yr enw’

 

21 Llun 7 Rhagfyr Y Parch Judith Morris: ‘Dathlu’r Nadolig’

 

Y Gymdeithas

Plant a Ieuenctid

Yr Ysgol Sul

Mae amrywiaeth o grwpiau a gweithgareddau yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod yma:

 

Meithrin y Morfa Bydd Catherine yn darparu sesiwn ar Facebook. (9.30. ymlaen) – stori, cân a gweithgaredd crefft.

 

Grwp ieuenctid ar Zoom (Oed Ysgol Uwchradd): bob bore Sul am 11 o’r gloch.

 

Clwb bore Sul Pan mae gwasanaeth yn y capel unwaith bob pythefnos mae cyfle i blant Meithrin/Derbyn a blynyddoedd 1-6 gyfarfod yn Y Morlan amser y gwasanaeth o 10 o’r gloch tan 10.45. Mae pob ymdrech wedi ei wneud i gadw at reolau diogelwch iechyd a gofynnir i’r rhai sy’n dymuno ymuno gofrestru erbyn nos Iau.

 

Clwb Bore Sul ar Zoom ar gyfer blynyddoedd 3-6 (7-11 oed) – 10 o’r gloch i 10.45 - unwaith bob pythefnos (am yn ail wythnos gyda lleoliad y Morlan). Adolygir y sefyllfa os bydd amgylchiadau’n newid.

gWEDDI A CHOFFI

Mae sgwrs dros baned yn ein tywys ni i fan lle gallwn gyflwyno'r eglwys, ein cymdogaeth, ein gwlad a'n byd i ofal Duw mewn gweddi.  Cyfarfod am 11 ar Zoom

FFYDD A PHANED

Cyfle i ymdawelu a thrafod y Beibl a digwyddiadau'r dydd yn hamddenol dros baned. Cyfarfod ar Zoom am 2.00 ar brynhawn dydd Gwener

Capel y Morfa
Aberystwyth

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Stryd Portland

Aberystwyth

SY23 2DX

Crewyd gan Gapel y Morfa gyda  chymorth wix.com